Årsmøde 2012. tirsdag den 24.januar.

 

Referat:

  1. Frede Miller-Jørgensen konstaterede, at årsmødet blev varslet i uge 2, hvorfor mødet er lovligt indkaldt.

  2. Aksel Olsen aflagde formandens beretning (se denne), der blev godkendt med akklamation.

  3. Regnskab og budget blev fremlagt og godkendt.

                                                          

Spørgsmål om evt. fortsat tilskud til klubben, ja, det håber vi da.

Forslag om forhøjelse af kontingent fra 18 til 25 kr. blev godkendt.

 

  1. Raymond McCaffrey havde stillet forslag om evt. opretning af selvstændig

IBM seniorsektion, men forslaget blev trukket tilbage efter oplysning om fortsat tilskud fra IBM klubben.

 

  1. Valg til bestyrelse: Aksel Olsen og Lena Finch var på valg og blev genvalgt for en

      2-årig periode.

 

Eventuelt:

 

Der blev fra flere sider udtrykt stor skuffelse og utilfredshed med IBM og IBM-klubbens holdning til pensionister, ligesom der efterspørges en invitation til pensionister fra IBMs ledelse herunder et møde med Lars Mikkelgård.

 

Et antal pensionister modtager ikke længere KlubNyt pr. post - da det formentlig er sparet væk. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at lægge KlubNyt på Seniorsektionens hjemmeside. (klik på IBM og Klubben)

 

Preben Herholt holdt et indlæg om IBM medarbejderes deltagelse i frivilligt arbejde, hvilket IBM Corporation meget gerne vil støtte gennem ’grants’, der kan ansøges om, hvis nuværende eller tidligere medarbejdere deltager i organisationer som frivillig, ulønnet arbejdskraft.  (klik på IBM og Klubben)

 

Lyngby, 24. januar 2012

 

Lena Finch. referent

 

Seniorsektion Øst – beretning for 2011, Regnskab for 2011 og budget for 2012.

 

Året startede meget turbulent. Lige inden vort årsmøde for et år siden modtog vi indkaldelsen til Klubbens generalforsamling, hvoraf det fremgik, at man ønskede, at gøre seniormedlemmer til passive medlemmer med fuld betaling for at deltage i alle klubbens arrangementer. Vi skulle dog bevare retten til at betale kontingent til klubben.

 

Det satte gang i netværket, rigtig mange kommenterede med skuffende kommentarer. Vi forsøgte at få så mange medlemmer, som muligt, til at deltage i generalforsamlingen. Det lykkedes også, men tilsyneladende ikke nok.

Generalforsamlingen blev gennemført med udtryk af mange følelser fra vore medlemmer. Lige inden afstemningen om de nye vedtægter, lovede Lars Mikkelgaard, at han ville forsøge at finde en ”funding”, så vi i senior øst stadig ville modtage kr. 20.000 i tilskud.

Set fra klubbens side virker det underligt, at vore medlemmer - foruden et kontingent på kr. 18 til har seniorsektionen - har betalt kr. 20.00 til klubben eller kr. 67.200.- i alt til klubben alene. Det er altså det, vi giver for at få fratrukket seniorklubkontingentet og deltagerbidraget, og det må da give et ganske pænt dækningsbidrag til IBM klubben.

Denne ændring af klubben har medført, at mange medlemmer af seniorsektionen har udmeldt sig af IBM klubben, de fleste har samtidig udtrykt stor skuffelse over IBM Klubbens nye stil.

Ved udgangen af 2010 var vi 280 medlemmer, vi har fået 5 nye medlemmer og 40 medlemmer har ikke ønsket at være med længere.  Vort medlem Poul Ditmar Andersen er afgået ved døden. Ham vil vi savne, trods sin sygdom deltog Poul i rigtig mange arrangementer.

Vi er således 244 medlemmer ved udgangen af 2011.

Ved starten af året var vi meget nervøse for, om vi ville få færre deltagere ved arrangementerne, da brugerbetalingen nu ville blive højere. Men 622 (468 medlemmer, 154 ledsagere) har deltaget i 2011 mod 632 (451medlemmer og 181 ledsagere) i 2010, så det er ægtefæller og ledsagere, I har sparet på.

Vi har haft 13 planlagte arrangementer, hvoraf 1 ikke blev gennemført.

I januar – årsmødet, Aksel

I februar – besøg på Christiansborg Absalons ruiner og Slotskirken, Lena

I Marts – Christianborg gentagelse af februar arrangementet, Lena

I Marts -  Besøg hos Metroselskabet, Aksel

I maj – Byvandring i Nyhavn, Leif

I juni – Skovtur til Gjorslev gods på Stevns, Frede

I August – Besøg på Christiania, Leif

I September – Statens Museum for Kunst, Frede

I Oktober – Besøg på Landsarkivet, Lena,

I Oktober – Gentagelse af besøg på Landsarkivet, Lena

I November – måtte vi aflyse besøg hos Georg Jensen Damask, Lena, på grund af manglende tilmeldinger.

I December – Julefrokost på Tårbæk Kro, Aksel

 

Alle arrangementer blev gennemført med ganske få på venteliste, hvis nogen.

Der har i perioder været problemer med udgivelsen af KlubNyt, og vi kan se, det har givet større interesse for hjemmesiden.

Preben Herholdt har skaffet os en ”sommerstudent” til at hjælpe os med en ny hjemmeside, men p.t. er arbejdet desværre gået lidt i stå.

Preben har også været i kontakt med Lars Mikkelgaard om det lovede tilskud. Det har båret frugt, for i torsdags blev jeg bedt om at komme til møde med Etty, hvor hun meddelte mig, at Lars havde givet besked på, at kr. 28.000.- af IBM’s tilskud til klubben, skal øremærkes til seniorsektionerne i Danmark. Hun bad mig om at være tovholder for fordeling af beløbet. Dette er altså fra 2012 og ikke med tilbagevirkende kraft.

Seniorsektion vest nedlagde sig selv i december, men jeg har været i kontakt med dem i weekenden, og de er nu gået i tænkeboks. Deres sektion var faktisk en klub +50, så de havde også aktive medlemmer, alligevel fik de ikke tilskud.

Jeg har samtidig for godt en uge siden indsendt forslag til Klubbens generalforsamling, om at pensionisters klubkontingent nedsættes til det halve, altså p.t. kr. 10.- pr. md.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle jer, som bakker på om vore arrangementer, uden jer så er der ligesom ikke noget.

Men heller ikke uden Lena, Leif og Frede, som bare gør alt det, der skal gøres, og tak til Hanne som fotograferer og Erik Aagesen som refererer. Og Frede, som dirigerer.

 

Aksel Olsen

formand

 

 Regnskab for 2011 – IBM Klubbens Seniorsektion ØST.

 

Indtægter:

Sektionskontingent                                                  Kr.   54.810

Deltagerbidrag (622 deltagere)                            Kr.   94.555

Indtægter i alt                                                           Kr. 149.365

 

Udgifter:

Entre ved arrangementer                                       Kr.    24.015

Fortæring                                                                    Kr.  122.550

Skovtursbus                                                                Kr.       7.500

Udgifter Hjemmeside og domænereg.               Kr.          170

Udgifter i alt                                                              Kr. 154.235

 

Indtægter minus udgifter                                       Kr.    -4.870

Del af udgifter til årsmøde forudbetalt i 2010  Kr.     5.000

Årets overskud                                                         Kr.         130

 

Budget for 2012.

I 2011 har vi haft som regel, at hvert arrangement kun må have et underskud svarende til månedens kontingentbetaling og helst lidt mindre, så der var lidt ekstra til dækning af udgifter til skovtur og julefrokost. Det vil vi så ikke fortsætte med, men kun have som målsætning at gennemføre arrangementer så billigt, som muligt, for medlemmerne.