IBM klubbens seniorsektion øst Årsmøde 2013-01-29

 

 1. Aksel bød velkommen til de 73 deltagere og foreslog valg af Per Mygind som dirigent.
2. Per Mygind blvev valgt som dirigent og konstaterede mødet lovlilgt indkaldt.
3. Aksel Olsen oplæsgte bestyrelsens beretning, der blev godkendt med accaklamation..
4. Kontingent  foreslås uændret, IBM Klub 20 kr., Seniorsektionen 25 kr.
5. Regnskabet blev fremligt og godkendt  
6. Valt til bestyrelsen. Leif Rasmussen og Frede Miller-Jørgensen blev genvalgt.
6 Eventuelt. per Mygind opfordrede forsamlingen om at komme med kreative forslag til bestyrelsen.

 

Beretning for året 2012

I betragtning af at IBM klubben i 2011 gjorde pensionisterne til passive medlemmer, så synes jeg vi har haft et udmærket godt aktivt år.

Lige inden vort årsmøde sidste år modtog vi besked om, at 2012 ville seniorsektionerne modtage et tilskud på kr. 28.000.-. Det var jo dejligt, da vi måtte gennem 2011 uden tilskud. De kr. 28.000.- skulle vi dele med seniorsektion vest, de have netop lige i protest nedlagt sektionen, og ville ikke etableres igen, så vi fik hele beløbet.

Det var jo meget positivt, så jeg vil gerne igen takke Preben Herholt, fordi hans kontakt til Lars Mikkelgaard gav resultat, og selvfølgelig også tak til Lars Mikkelgaard fordi han holdt sit løfte fra Klubbens generalforsamling i 2011.

Der er for 1 måned siden udsendt en meddelelse til sektionslederne, som jeg gerne vil læse op: ”

Men kort tid efter modtog vi en hilsen fra Etty Holgersen med den glædelige besked, at vi vil modtage kr. 25.000 i tilskud i 2013.

Ved udgangen af 2011 var vi 244 medlemmer, vi har fået 30 nye medlemmer og 16 medlemmer har udmeldt sig af seniorsektionen. 4 medlemmer er afgået ved døden, det er Jørgen Herman Larsen, Hanne Eskilsen, Bent Juul Sørensen og Flemming Christiansen. 

Vi er således 254 medlemmer ved udgangen af 2012.

Vi havde planlagt 12 arrangementer og gennemført 13, da et arrangement – byvandringen på Frederiksberg – blev gentaget.

Der har i alt været 712 deltagere 563 medlemmer og 149 ledsagere, mod 622  (468/154) i 2011

I januar – årsmødet, Aksel

I februar – besøg på Politimuseet, Frede

I Marts – besøg på Brede værkstederne, Leif

I Marts -  besøg på Hirschprungs Samling, Lena

I April – besøgte vi IBM og fik en status ved Lars Mikkelgaard, og hørte om, hvordan man klarer sig uden os. Med A Smarter World og Intelligente services.

I maj – Byvandring på Frederiksberg, Leif

I juni – Byvandring på Frederiksberg, Lena

I Juli – Besøg i Holmens Kirke, Lena

I August – Skovtur til Sorø, Frede

I September – Besøg hos Datahistorisk Museum, Aksel

I Oktober – Besøg på Carlsberg og den nye bydel, Lena

I November – Besøg i den fredede Lufthavnsbygning tegnet af Vilh. Lauritzen, Frede

I December – Julefrokost på Tårbæk Kro det var 13. gang, alligevel gik det vist godt. Aksel

Alle arrangementer blev gennemført med ganske få på venteliste, hvis nogen. Besøget i Lufthavnen bliver dog gentaget i år, p.g.a. den store interesse.

Klubnyt udkom uden stop i år, og jeg skal gøre opmærksom på at vi lægger det ind på vor hjemmeside, så man hele tiden der kan se de sidste 3-4 numre af Klubnyt.

Vi kan mærke på tilmeldingerne at mange bruger hjemmesiden, hvor arrangementerne ofte annonceres før Klubnyt udkommer.

På IBM klubbens generalforsamling i februar ignorerede man mit forslag om at nedsætte pensionisters klubkontingent til det halve. Så det er stadig kr. 20.- og kr. 25.- til seniorsektionen.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle jer, som bakker på om vore arrangementer.

Der skal også lyde en stor tak til Lena, Frede og Leif, samt til Hanne som fotograferer.

Erik Aagesen skriver referat, når han deltager i et arrangement. Tak for det. Det er med til at forbedre indholdet af hjemmesiden, som også andre gerne må give bidrag til.

Aksel Olsen

 

 

Regnskab for 2012 – IBM Klubbens Seniorsektion ØST.

 

Indtægter:

Sektionskontingent                                                  Kr.   71.339

Deltagerbidrag (622 deltagere)                            Kr.   88.395

Tilskud fra IBM                                                          Kr.   28.120

Indtægter i alt                                                           Kr. 187.854

Udgifter:

Entre ved arrangementer                                       Kr.    15.410

Fortæring                                                                    Kr.  147.372

Guider og bus                                                            Kr.     23.850

Udgifter Hjemmeside og domænereg.               Kr.          180

Udgifter i alt                                                              Kr. 186.812

Overskud                                                                    Kr.      1.042.-

 

Budget for 2013.

Vi vil fortsætte tidligere års praksis, således at hver månedsarrangement må have et underskud svarende til månedens kontingent.

Tilskuddet fra IBM vil fortrinsvis blive brugt til Skovtur og Julefrokost, men er også et sikkerhedsnet for andre arrangementer.

Den pris vi annoncerer med vil blive det maksimale, man kan komme til at betale for sin deltagelse, det kan godt være, at den er reduceret ved løntrækket.

Vi har ikke andre faste omkostninger end de kr. 180.-, som hjemmesiden koster.